Kansainväliset vammaisoikeudet

32,00 

Kuvaus

Vammaiset ihmiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Vammaisten ihmisten osuus maailman väestöstä on arviolta 15 prosenttia. Suomessa vuoden 2015 tilaston mukaan Kelan vammaisetuuksia sai 314 114 henkilöä. Vammaisten ihmisten oikeudet ja vapaudet määritellään yhtäältä valtion sisäisessä lainsäädännössä ja toisaalta kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (vammaisoikeussopimus) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 13. joulukuuta 2006. Yleissopimus tuli voimaan kansainvälisesti 3. toukokuuta 2008, kun 20 valtiota oli hyväksynyt ja ratifioinut sopimuksen. Suomi allekirjoitti vammaisoikeussopimuksen 30.3.2007. Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja pöytäkirjan 3. päivänä maaliskuuta 2015. Tasavallan presidentti ratifioi ne 10. huhtikuuta 2015. Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat voimaan 10. päivänä kesäkuuta 2016.

Vammaisoikeussopimus määrittelee vammaisten oikeuksien vähimmäistason. Tämä tarkoittaa, että vammaisoikeussopimus ei vaikuta sellaisiin määräyksiin, jotka paremmin edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja jotka voivat sisältyä sopimuspuolen lainsäädäntöön tai kyseisessä sopimuspuolessa voimassa olevaan kansainväliseen oikeuteen.

Kansainväliset vammaisoikeudet -teoksessa selvitetään ja analysoidaan kaikki yleissopimuksessa tarkoitetut vammaisoikeudet ja -vapaudet. Selvityksen kohteina ovat myös yleissopimuksen valinnaisella pöytäkirjalla vahvistettu yksilövalitusoikeus. Tietokirja sisältää yhteenvedot korkeimman hallinto-oikeuden vammaispalvelua koskevista vuosikirjaratkaisuista vuodesta 2000 alkaen.

Tietokirjan tekijä, oikeustieteen lisensiaatti Tapio Kuosma on Suomen tietokirjailijat ry:n ja Espoon Kirjailijat ry:n jäsen. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun ohella ulkoasiahallinnon palveluksessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

ISBN 9789523153622, kovakantinen, 224 s.